वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्वन्धि सूचना !

टासिलेदेक,

 

प्रदेश लोकसेवा आयोग, वागमती प्रदेशबाट मिति २०७७ मंसिर ८ गते, सूचना नं. ९-२०७७/०७८ ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा, समूहका अप्राविधिक÷प्राविधिक तर्फका पदहरू’ का लागि विज्ञापन आह्वान भएको हुँदा इच्छुक योग्यता पुगेका शेर्पा युवाहरुले वागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको वेवसाइट http://spsc.bagamati.gov.np/  मा गई http://spsc.bagamati.gov.np/notice.aspx?nid=1022  लिङ्कबाट सूचना हेरी आवश्यक कागजातसहित फारम भरी मौकाको फाइदा लिन हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ ।  थुचिछे !

२०७७/०८/०८

  

लाक्पा जी. शेर्पा

केन्द्रीय सचिव